حمید قضاتلو

حمید قضاتلو

مدیر بخش انفورماتیک - مدیر سایت - مدیر کنترل و برنامه‌ریزی پروژه