تدوین برنامه راهبردی پنج‌ساله شهرداری ساوه


کارفرما: شهرداری ساوه

مشاور: مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1390


هدف :

نتایج: