مستندسازی پروژه سدسازی سومبار


کارفرما: شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي

مشاور: مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1392-1391

 

هدف:

 

نتایج: