مستندسازی پروژه سدسازی قزلداش


کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای خرسان شمالي

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1392-1391


هدف:

 

نتایج: