مستندسازی پروژه سدسازی قزلداش


کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه‌ای خرسان شمالي

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1392-1391


هدف:

  • مستندسازي فني و تصويري پروژه سد خاكي چندير (قزل‌داش) با رويكرد مديريت دانش

 

نتایج:

  • گردآوري مجموعه گزارشات مطالعاتي پروژه و مستندسازي آن‌ها
  • ثبت و مستندسازي مراحل اجرايي پروژه به تفكيك اجزاي آن
  • تدوين گزارش تحليلي از فرآيند شكل‌گيري تا اجرا و شروع بهره‌برداري از پروژه
  • ساخت فيلم مستند حرفه‌اي از مراحل اجرايي پروژه