تدوین برنامه راهبردی پنج‌ساله شهرداری ساوه


کارفرما: شهرداری ساوه

مشاور: مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1390


هدف :

  •  تعیین اهداف و استراتژی‌های توسعه شهری ساوه؛
  •  تعیین مسایل و مشکلات کلیدی شهر ساوه؛
  •  تدوین چشم‌انداز و مأموریت شهرداری ساوه و اجماع بر روی آن؛

نتایج:

  • تدوین و اجماع بر روی چشم‌انداز شهر ساوه در20 سال آینده؛
  • تحلیل ساختار سازمانی شهرداری ساوه و مشخص کردن مسایل و مشکلات کلیدی آن؛
  • تحليل منابع درآمدي و هزينه‌اي شهرداري ساوه و ارایه منابع درآمدی جدید؛
  • تدوین ساختار سازمانی شهرداري ساوه؛
  • ارايه شورای راهبری برنامه 5 ساله؛
  • تدوين نقشه استراتژي شهرداري ساوه در قالب مدل BSC؛
  • ارایه پروژه‌های عملیاتی برای شهرداری ساوه