مطالعات برنامه‌ريزي ارزش مديريت بحران خشكسالي در استان كرمان


کارفرما: استانداری کرمان

مشاور: موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1387

 

هدف:

  • کاهش خسارات اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي ناشي از خشکسالي به‌عنوان هدف مطالعه توافق گرديد.

نتایج :

  • تدوين سه سناريو محتمل در زمينه تداوم خشكسالي استان كرمان و ارائه هفت گزينه مشتمل بر راهكارهاي مديريتي و سازه‌اي جهت تسكين اثرات خشكسالي استان مبتني بر ايده‌هاي ارائه شده در كارگاه برنامه‌ريزي ارزش، به صورتی که در بهترین سناریو در ازای هر 18/5 هزار ریال یک متر مکعب آب قابل استحصال خواهد بود. اما بیشترین پتانسیل برای استحصال آب 1153 میلیون متر مکعب و با هزینه 7020 میلیون ریال بوده است (هزینه‌ها به قیمت‌های سال 1387 محاسبه شده است)

    نگاهی گذرا به طرح‎های پیشنهادی این واقعیت را نشان می‌دهد که به جزء تعداد محدودی از طرح‌های پیشنهادی برای عرضه آب بیشتر و یا انتقال آن (مانند طرح‌های سدسازی پیشنهادی) جهت‌گیری اصلی اکثریت طرح‌ها با محوریت مدیریت تقاضا و به خصوص کاهش میزان تلفات و مصارف در بخش کشاورزی می‌باشد.

توضیحات بیشتر:

استان پهناور كرمان به لحاظ استقرار در محدوده‌هاي اقليمي متفاوت و تنوع شرايط اكولوژيك در سطح كشور مشابهي نداشته و انطباق آن با حوضه‌هاي آبريز متعدد، وضعيت خاصي را در هر منطقه از استان موجب گرديده است. در حاليكه برخي از مناطق استان به ‌شدت از مشكلات خاص نواحي كويري در رنج مي‌باشند، در مناطق ديگري از استان، ساكنين از شرايط ايجاد شده در اقليم مناسب و وجود آب فراوان، از سخاوت طبيعت متمتع مي‌گردند.

در طول یک دهه منتهی به سال 1387، تنها در 3 سال استان کرمان با خشکسالی ضعیف و در 4 سال با خشکسالی شدید و بسیار شدیدی مواجه بوده است. تداوم خشکسالی‌های شدید اثرات و خسارات بسیار شدید و بعضاً جبران‌ناپذیری را بر بخش‌های مختلف استان به خصوص آبخوان‌ها و بخش کشاورزی وارده آورد.  از این رو استانداری کرمان با همکاری شرکت آب منطقه‌ای این استان به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت شرایط بحرانی، با استفاده از دانش و تجربه متخصصین از ارگان‌های مختلف، و همسوسازی برنامه‌های بخشی استان، اقدام به برگزاری کارگاه مطالعات برنامه‌ریزی ارزش مدیریت خشکسالی این استان با هدایت موسسه راهبرد دانش پویا نمود.