مطالعات مهندسی ارزش طرح انتقال آب از سد باغان

 

 

کارفرما:شرکت آب منطقه‌ای بوشهر

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1396-1397

 

هدف:

 در حال انجام

 

نتایج:

 در حال انجام

 

توضیحات بیشتر: