مطالعه مهندسی ارزش پروژه انتقال آب پالنگان

 

 

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1396-1397

 

هدف:

نتایج:

توضیحات بیشتر:

مطالعات مهندسی ارزش پروژه انتقال آب پالنگان در اسفندماه سال 1396 از سوی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا واگذار گردیده است.

طرح اولیه جهت انتقال آب مازاد حوضه سیروان به کرخه به میزان 500 میلیون مترمکعب در سال شامل احداث سد مخزنی پالنگان بر روی رودخانه سیروان در بالادست سد داریان بوده است. این سیستم شامل دو سامانه انتقال 1- از داریان به پالنگان با ظرفیت 15 مترمکعب در ثانیه و 2- از پالنگان به کرخه با ظرفیت 20 مترمکعب در ثانیه بوده است. لیکن با توجه به کاهش آبدهی ها و هزینه‌های بسیار زیاد بهره برداری و نگهداری این سامانه، احداث این سد و سامانه آن از دستور کار خارج گردیده و بررسی ساخت بند انحرافی در محل جولانده در دستور کار قرار گرفت. در طرح جدید سالانه 120 میلیون مترمکعب آب جهت تأمین آب اراضی محلی استان کردستان در مسیر سامانه و همچنین تأمین نیاز آب شرب و صنعت کرمانشاه منتقل خواهد شد.

این مطالعات در حال حاضر در گام پیش‌مطالعه در دست انجام است ...