مطالعات بهره‌برداری بهینه از سیستم سه‌سدی گاران، نی‌آباد، قوچم و سد و سامانه آزاد با اولویت تأمین نیازهای آبی محدوده استان کردستان و با رویکرد برنامه‌‌ریزی ارزش،

 

 

کارفرما:شرکت آب منطقه‌ای کردستان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1396

 

هدف:

  در حال انجام

نتایج:

 

توضیحات بیشتر: