مطالعات مهندسی ارزش کانال انتقال آب چالوس و سردآبرود

 

 

کارفرما:شرکت آب منطقه‌ای مازندران

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1395

 

هدف:

  در حال انجام

نتایج:

 

توضیحات بیشتر: