مطالعات برنامه‌ریزی ارزش منابع و مصارف طرح‌های سیروان (با تمرکز بر استفاده بهینه و حداکثری در داخل استان)

 

کارفرما: اب منطقه‌ای کردستان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1395

 

هدف:

 

نتایج:

 

توضیحات بیشتر:

هدف اصلی از پروژه برنامه‌ریزی ارزش منابع و مصارف طرح‌های سیروان، استفاده حداکثری از منابع موجود و ایجاد ظرفیت‌های توسعه‌ای در منطقه است. بنابراین طرح پرسش مناسب و درست این است که بهترین شیوه توسعه در آن منطقه چیست؟

توسعه مطلوب در هر منطقه علاوه بر رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه انسانی باید به پایداری شاخص‌ها و حفظ سرزمین و محیط‌زیست بینجامد. بنابراین توسعه مطلوب را می‌توان توسعه پایدار دانست؛ توسعه پایدار به عدالت بین‌نسلی و پایداری طبیعت و عدالت بین مناطق و تمامی افراد و گروه‌ها (توسعه متوازن) توجه دارد. به‌منظور دستیابی به توسعه مطلوب (توسعه پایدار) در رویکرد جدید، توجه به توان زیستی و پایداری طبیعت و همچنین توجه به عدالت و کاهش نابرابری‌ها و شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی امری ضروری می‌باشد.

رویکرد آمایشی به پیگیری مسایل همه بخش‌ها و مناطق در سیستمی جامع برای دستیابی به نتایج قدرتمند و کارآمد کمک نموده و با تأکید بر بلندمدت بودن ارزش‌های ایجاد شده، فعالیت‌های اجرایی را معتبر و موجه می‌سازد. همچنین این رویکرد امکان پیوند مسائل بخش‌ها و مناطق با فعالیت‌های گذشته و تسهیل برای برنامه‌ریزی معطوف به توسعه شتابان و پایدار در آینده را فراهم می‌آورد.

در این مطالعات با توجه به بخش‌های مصارف آبی (صنعت، شرب و بهداشت، کشاورزی و فضای سبز) و بخش‌های عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) سعی خواهد شد تا با بهره‌گیری از موارد ذیل، نظام معناداری از روابط و اندرکنش‌ها، شناسایی و بهترین نتایج برای اهداف اصلی یافته شود: