مطالعات برنامه‌ریزی ارزش منابع و مصارف طرح‌های سیروان (با تمرکز بر استفاده بهینه و حداکثری در داخل استان)

 

کارفرما: اب منطقه‌ای کردستان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1395

 

هدف:

 • برآورد منابع و مصارف آب فعلی و آتی استان کردستان در افق‌های زمانی 1404، 1415 و 1425
 • شناسایی منابع تامین مطمئن (کمی و کیفی) آب استان کردستان در بخش‌های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی
 • شناسایی پتانسیل‌های آتی توسعه استان کردستان در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات و برآورد نیازهای آبی و منابع تامین آن
 • استفاده بهینه و حداکثری از منابع آب موجود (سطحی و زیرزمینی) در داخل استان کردستان

 

نتایج:

 • برآورد مصارف آبی استان کردستان به تفکیک بخش‌های مختلف در وضع موجود و افق‌های آتی و شناسایی منابع بهینه تامین کمی و کیفی آب موردنیاز هریک از بخش‌ها
 • تبیین سناریوهای توسعه استان کردستان در بخش‌های مختلف با هدف افزایش ارزش افزوده و درآمد سرانه استان و تدوین سناریوی برتر توسعه با رویکرد آمایشی
 • برآورد میزان آب موردنیاز استان کردستان در بخش‌های مختلف (شرب، صنعت، کشاورزی و...) در سناریوی برتر توسعه استان
 • بهینه‌سازی برنامه‌ریزی منابع و مصارف آب استان کردستان (منابع آب سطحی و زیرزمینی) و بازنگری تخصیص آب برخی از سدهای واقع در این استان با هدف استفاده بهینه و حداکثری از منابع آب داخلی استان کردستان

 

توضیحات بیشتر:

هدف اصلی از پروژه برنامه‌ریزی ارزش منابع و مصارف طرح‌های سیروان، استفاده حداکثری از منابع موجود و ایجاد ظرفیت‌های توسعه‌ای در منطقه است. بنابراین طرح پرسش مناسب و درست این است که بهترین شیوه توسعه در آن منطقه چیست؟

توسعه مطلوب در هر منطقه علاوه بر رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه انسانی باید به پایداری شاخص‌ها و حفظ سرزمین و محیط‌زیست بینجامد. بنابراین توسعه مطلوب را می‌توان توسعه پایدار دانست؛ توسعه پایدار به عدالت بین‌نسلی و پایداری طبیعت و عدالت بین مناطق و تمامی افراد و گروه‌ها (توسعه متوازن) توجه دارد. به‌منظور دستیابی به توسعه مطلوب (توسعه پایدار) در رویکرد جدید، توجه به توان زیستی و پایداری طبیعت و همچنین توجه به عدالت و کاهش نابرابری‌ها و شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی امری ضروری می‌باشد.

رویکرد آمایشی به پیگیری مسایل همه بخش‌ها و مناطق در سیستمی جامع برای دستیابی به نتایج قدرتمند و کارآمد کمک نموده و با تأکید بر بلندمدت بودن ارزش‌های ایجاد شده، فعالیت‌های اجرایی را معتبر و موجه می‌سازد. همچنین این رویکرد امکان پیوند مسائل بخش‌ها و مناطق با فعالیت‌های گذشته و تسهیل برای برنامه‌ریزی معطوف به توسعه شتابان و پایدار در آینده را فراهم می‌آورد.

در این مطالعات با توجه به بخش‌های مصارف آبی (صنعت، شرب و بهداشت، کشاورزی و فضای سبز) و بخش‌های عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) سعی خواهد شد تا با بهره‌گیری از موارد ذیل، نظام معناداری از روابط و اندرکنش‌ها، شناسایی و بهترین نتایج برای اهداف اصلی یافته شود:

 • تعیین ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها و روندها و کلان‌روندها و تجارب مرتبط و اسناد بالادستی
 • تشخیص اولویت‌ها بر اساس ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها و نتایج مطالعات
 • بهره‌گیری از مزایای نسبی و رقابتی و صادراتی
 • برنامه‌ریزی بر اساس زنجیره‌های تولید و اشتغال و خدمات
 • توجه به دینامیک‌های جمعیت و توان‌زیستی و فعالیت‌ها
 • قرار دادن اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توسعه
 • توجه به روابط و درهم‌تنیدگی اقتصاد و منابع استان با استان‌های همجوار
 • شکاف و نابرابری شاخص‌های اصلی استان با سایر استان‌ها