مطالعات برنامه‌ریزی ارزش پروژه طراحی، ساماندهی و احداث خطوط لوله نفتی بندر خلیج فارس و احداث شانتینگ یارد ریلی نفتی بندر خلیج فارس

 

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1395

 

هدف:

 

• در حال انجام

 

نتایج: