مطالعات مهندسی ارزش بوستان ملی چهل‌بازه

 

کارفرما: معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1394

اهداف:

نتایج:

 

توضیحات:

مطالعات مهندسی ارزش بوستان ملی چهل‌بازه با هدف ارتقاء شاخص ارزش طرح در مهرماه 1394 آغاز و ا روندی که در شکل زیر ارائه شده است در دی‌ماه 94 به اتمام رسید.

 

 

جلسه پیش‌مطالعه در تاریخ 94/08/10 با حضور اعضای تیم مطالعه و کارشناسان خبره برگزار گردید که طی آن مبانی مطالعه به‌صورت اولیه تعیین شدند.

در تاریخ 94/08/19 تیم مشاور ارزش و اعضای تیم مطالعه ارزش در محل طرح حضور یافته و طی آن از موقعیت زون کودک و خانواده، پل ستاری و پارک گل‌ها بازدید به عمل آمد.

از تاریخ 19 الی 21 آبان‌ماه 1394 کارگاه اصلی مطالعه با حضور اعضای تیم مطالعه،کارشناسان خبره و تیم مشاور ارزش و با هدف بهبود شاخص ارزش طرح مبنا برگزار شد. در جریان کارگاه اصلی و در فاز خلاقیت در مجموع 261 ایده مختلف در خصوص کارکردهای 9‌گانه مطالعات بوستان ملی چهل‌بازه (تأمین آب، احیای رودخانه، ایجاد جذابیت پایدار، حفظ ایمنی، کاهش آلودگی محیط، ایجاد دسترسی، افزایش ارزش بصری، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش رضایت‌مندی) مطرح گردید. سپس در فاز ارزیابی، 76 ایده جهت امتیازدهی و توسعه انتخاب شدند. پس از ارزیابی ایده‌ها توسط تیم مشاور ارزش 24 ایده با امتیاز بالای 6 جهت توسعه معرفی شدند.

طی کارگاه توسعه مطالعات که در تاریخ 9 دی‌ماه 94 که در محل دانشگاه علمی- کاربردی شهرداری‌های خراسان برگزار گردید، پس از ارائه نتایج حاصل از توسعه ایده‌های مطرح‌شده و معرفی گزینه‌های پیشنهادی توسط مشاور ارزش، فرم امتیازدهی کیفی گزینه‌های پیشنهادی در اختیار تیم ارزش قرار گرفت.

در نهایت در تاریخ 16 دی‌ماه 1394 جلسه ارائه نتایج حاصل از مطالعات ارزش بوستان ملی چهل‌بازه در محل دفتر مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد و با حضور مدیر محترم پژوهش و مطالعات راهبردی، مدیر محترم مرکز طراحی و مطالعات شهری، اعضای کمیته نظارت و سایر دعوت‌شدگان به جلسه برگزار گردید. طی جلسه مذکور تمامی گزینه‌های 4گانه پیشنهادی تیم ارزش مورد تایید اعضای تیم مطالعه قرار گرفت با این توضیح که گزینه‌های سوم و دوم به ترتیب مورد تاکید تیم می‌باشد. بر اساس مقایسه صورت‌گرفته بین گزینه‌های پیشنهادی با طرح مبنا، گزینه‌های پیشنهادی باعث افزایش کارآیی طرح به میزان 38 تا 54 درصد خواهند شد.