مطالعات مهندسی ارزش سد گرمی چای میانه (با محوریت بررسی سیستم آب‌بندی، ژئوتکنیک ساختگاه و پتانسیل‌های لغزش محور و مخزن با هدف افزایش ایمنی و پایداری سد)

 

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1394

 

\