مطالعات برنامه‌ريزي ارزش رود‌دره‌ كن

 

کارفرما: شهرداري منطقه 22 تهران

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1393

 

هدف:
یکی از اجزای شبکه اصلی رواناب سطحی که در طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران به آن اشاره شده است، رودخانه‌های شهر تهران (روددره‌ها) می‌باشند. از طرفی دیگر، ساماندهي رودخانه‌هاي ‌شهري به عنوان یکی از موثرترین المان‌های شهری، طی دهه گذشته توسط مناطق مختلف شهرداری تهران پیگیری و اجرا گردیده و منجر به کسب دستاوردها و تجربیات ارزشمندی در این زمینه شده است. با توجه به این موضوع که موقعیت ویژه روددره‌ها، آن‌ها را تبدیل به فصل مشترک حوزه‌های تصمیم‌گیری نهادهای مختلف از جمله شهرداری و شرکت آب منطقه‌ای تهران نموده است و همچنین با توجه به بین‌رشته‌ای بودن مباحث مرتبط با رودخانه‌های شهری، انجام مطالعات احیا و ساماندهی با در نظر گرفتن جنبه‌های تخصصی گوناگون (مهندسی آب، محیط‌زیست، معماری و شهرسازی، اجتماعی و ...) در خصوص رودخانه‌های شهر تهران ضروری می‌نماید؛ بنابراین ضروری است که انجام هرگونه مطالعه در خصوص رودخانه‌های شهر تهران به صورت جامع و با حضور کلیه ذی‌مدخلان صورت پذیرد. بر این اساس و طی جلسه مورخ 28/02/92 کمیته راهبردی طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران که با حضور نماینده سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران برگزار گردید، مقرر شد جهت تهیه سند راهبردی مدیریت روددره‌های شهر تهران و توسعه راهکارهای تعامل بین‌سازمانی، این مطالعات از طریق روش‌شناسی برنامه‌ریزی ارزش بر روی یکی از روددره‌های شهر تهران به صورت پایلوت انجام پذیرد. لذا با توجه به این موضوع که موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا در آن زمان و نیز در حال حاضر مشاور همکار سازمان مشاور در پروژه عملیاتی کردن طرح جامع و در ارتباط مستقیم با موضوع احیا و ساماندهی رودخانه‌های شهر تهران می‌باشد و با توجه به هماهنگی انجام شده فی‌مابین سازمان مشاور و شهرداری منطقه 22، مقرر گردید که انجام مطالعات "برنامه‌ریزی ارزش روددره کن" از طرف شهرداری منطقه 22 به موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا واگذار گردد. لذا، هدف اصلی این مطالعات تدوین شرح خدمات موردنیاز جهت مطالعات ساماندهی روددره‌ها و تدوین ساختار سازمانی انجام و اجرای این مطالعات، با بهره‌گیری از نظرات کلیه ذی‌مدخلان و متخصصین رشته‌های گوناگون مرتبط با ساماندهی روددره‌ها، می‌باشد.

 

نتایج مورد انتظار:

  • تهیه سند راهبردی مدیریت و بهره‌برداری از روددره‌ها
  • توسعه راهکارهای تعامل بین سازمان‌های ذی‌نفع:
  • در این راستا سازوکار هدایت راهبردی و فنی مطالعات ساماندهی روددره‌های شهر تهران و همچنین ماتریس تعیین نقش و مسئولیت واحدهای شهرداری تهران در احیا و ساماندهی رودخانه‌ها و قنوات شهر تهران تدوین خواهد شد.
  • استخراج ضوابط و معیارهای فنی اجرای اقدامات سازه‌ای با لحاظ منافع سازمان‌های ذی‌ربط
  • تدوین سرفصل‌های شرح خدمات موردنیاز جهت مطالعات ساماندهی روددره‌ها:
  • در این راستا پس از برگزاری کارگاه اصلی و تبادل نظر با کارشناسان و متخصصین مربوطه، شرح خدمات مطالعات ساماندهی رودخانه‌های شهر تهران تدوین خواهد شد.
  • بررسی و پیشنهاد استانداردها و دستورالعمل‌های موجود جهت استفاده در مطالعات ساماندهی روددره‌ها