انجام مطالعات مهندسی ارزش طرح سد و شبکه باهوش

 

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای بوشهر

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1392

 

هدف طرح سد و شبکه باهوش:

  • تامین آب نسبتا مطمئن برای آبیاری اراضی و نخلستان‌های اهرم
  • توسعه کشاورزی منطقه
  • توسعه صنعت منطقه تنگستان

هدف مطالعات مهندسی ارزش طرح باهوش:

به منظور بهره‌برداری از منابع آب سطحی منطقه تنگستان و با هدف تامین نیاز شبکه نخیلات اهرم، سد باهوش در حال مطالعه و در بخش‌هایی مرتبط با زیرساخت‌های اولیه، در حال اجرا می‌باشد. نوع سد باهوش خاکی با هسته رسی درنظر گرفته شده که برای اجرای آن با توجه به مطالعات منابع قرضه، نیازمند تامین مصالح از فواصل 15 تا 20 کیلومتری از مسیر اصلی جاده اهرم- فراشبند می‌باشد. همچنین با توجه به شرایط توپولوژیکی محور و مخزن سد باهوش، طراحی سیستم تخلیه سیلاب به صورت ترکیبی و شامل سرریز نیلوفری و فیوزپلاگ و با هزینه‌های بالایی طراحی شده است.

با توجه به ایده‌های مطرح شده در کارگاه مهندسی ارزش، فاز توسعه ایده‌ها در جهت کمی‌سازی، توسعه و پیشنهاد‌ ایده‌های منتخب برای اثرگذاری در نوع، ابعاد و هزینه‌های مرتبط با بدنه سد و رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی مرتبط با منابع قرضه و حل مسائل فنی و اقتصادی سیستم تخلیه سیلاب و انحراف سد باهوش در حال انجام است.

رویکردهای منتخب برای توسعه ایده‌های مطرح شده در کارگاه مهندسی ارزش: