مطالعات مهندسي ارزش پاركينگ زيرزميني ملت


کارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1391


پس از برگزاري كارگاه اصلي مطالعات مهندسي ارزش تونل نيايش در تاريخ 8 و 9 خردادماه و طرح مسائل مرتبط با اجراي پاركينگ زيرزميني ملّت و ارتباط آن با تونل نيايش، انجام مطالعات مهندسي ارزش پاركينگ زيرزميني به صورت جداگانه در دستور كار سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران قرار گرفت. لذا با توجه به تاكيد كارفرماي محترم بر انجام سريع مطالعات فوق‌ و پيرو هماهنگي‌هاي به‌عمل آمده سمينار پيش‌مطالعه در تاريخ 23 خرداد ماه با حضور عوامل اجرايي و ذي‌ربطان طرح (كارفرما، مشاورين و بهره‌برداران) در محل كارگاه مركزي تونل نيايش برگزار گرديد. سمينار مذكور كه با حضور فعال نمايندگان شركت كنترل ترافيك (معاون فني، كارشناسان شركت و مشاورين) برگزار شد، مشاور محترم طرح نسبت به ارائه طرح پيشنهادي خود اقدام نمود. همچنين فرصت‌ها،‌ مسائل و چالش‌هاي طرح مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

از جمله مهم‌ترين مسائلي كه در اين مطالعه مطرح گرديد، بحث توجيه‌پذيري اقتصادي طرح، مسائل زيست‌محيطي (آلودگي هوا) و همچنين مسائل مرتبط با بهره‌برداري از آن و به‌ويژه ارتباط بين پاركينگ و تونل نيايش بود. لازم به ذكر است كه مهم‌ترين مسئله‌اي كه از جانب شركت كنترل ترافيك در خصوص آن اظهار نگراني گرديد، بحث ارتباط ترافيكي و همچنين تهويه‌اي بين پاركينگ و تونل، به ويژه تونل جنوبي بودهمچنين كارگاه اصلي مطالعات در تاريخ 10 و 11 تيرماه برگزار گرديد.

جهت ايده‌پردازي با توجه به اهم مسائل و فرصت‌هاي طرح تعداد 8 كاركرد اصلي جهت ايده‌پردازي انتخاب گرديد كه تأمین درآمد (افزايش توجيه‌پذيري اقتصادي طرح)، كاهش آلودگي و جلوگيري از تبادل هواي بين تونل و پاركينگ از مهم‌ترين آن‌ها مي‌بود. در كل در طي فاز ايده‌پردازي، تعداد 212 ايده براي كاركردهاي منتخب توسط اعضاي تيم ارائه گرديد كه از بين آن‌ها تعداد 39 ايده منتخب جهت ارزيابي انتخاب شدند. در فاز ارزيابي نيز با توجه به امتيازات كسب شده توسط ايده‌ها تعداد 23 ايده جهت توسعه انتخاب و تيم‌هاي توسعه براي آن‌ها تشكيل گرديد.

پس از برگزاري كارگاه اصلي و در مجموع با توجه به ابهامات موجود در خصوص توجيه‌پذيري اقتصادي طرح و نتايج مقايسه اقتصادي گزينه روزميني با طرح پيشنهادي، مسائل و چالش‌هاي احتمالي در زمان بهره‌برداري از طرح و تأثیرات زيست‌محيطي پاركينگ بر فضاي پارك ملّت و بيمارستان قلب شهيد رجايي، مقرر گرديد مسئله انتخاب گزينه مناسب جهت احداث فضاي پاركينگ مورد نياز محدوده طرح با تاكيد بيشتر بر روي گزينه‌هاي سطحي (روزميني) مورد بررسي قرار گيرد و گزينه اجراي پاركينگ زيرزميني متوقف گردد.