مطالعات مهندسي ارزش شبكه آبياري و زهكشي قلعه‌چاي


کارفرما: شركت آب منطقه‌اي آذربايجان‌شرقي

مشاور: موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام:1391

 

هدف:

ارتقاء ارزش طرح با محوريت سرفصل‌هاي زير: