مطالعات مهندسي ارزش شبكه آبياري و زهكشي قلعه‌چاي


کارفرما: شركت آب منطقه‌اي آذربايجان‌شرقي

مشاور: موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام:1391

 

هدف:

ارتقاء ارزش طرح با محوريت سرفصل‌هاي زير:

  • بررسي برنامه‌ريزي منابع آب
  • ارائه راهكارهاي اجرايي و علمي جهت تلفيق آب‌هاي زيرزميني و سطحي با لحاظ مسائل اجتماعي
  • راهكارهاي استفاده حداكثري از هد موجود و بررسي‌ راهكارهاي توليد برق
  • بازبيني گستره اراضي بهبود و توسعه با لحاظ مسائل اجتماعي و فني
  • اولويت‌بندي اجراي اجزاي طرح
  • بررسي طرح مناسب جهت اجراي سيستم آبياري در اراضي بهبود
  • بهينه‌سازي طرح به منظور كاهش مسائل بهره‌برداري و نگهداري در آينده با استفاده از دانش و تجربيات بومي
  • بازنگري و بررسي الگوي كشت و روش آبياري
  • اقتصاد طرح