مطالعات مهندسي ارزش شبكه آبياري و زهكشي خداآفرين


کارفرما: شركت آب منطقه‌اي آذربايجان‌شرقی

مشاور: موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1391


هدف:

ارتقاء ارزش طرح با محوريت سرفصل‌هاي زير: