مطالعات مهندسي ارزش شبكه آبياري و زهكشي خداآفرين


کارفرما: شركت آب منطقه‌اي آذربايجان‌شرقی

مشاور: موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1391


هدف:

ارتقاء ارزش طرح با محوريت سرفصل‌هاي زير:

  • بررسي راهكارهاي بهينه استفاده از انرژي در محدوده طرح
  • بررسي راهكارهاي بهينه طراحي پمپاژ و ايستگاه‌هاي پمپاژ
  • بازبيني الگوي كشت و طرح سيستم‌هاي آبياري بر اساس شرايط فني و مسائل اجتماعي با تمركز بر كاهش مصرف انرژي
  • بررسي طرح بر اساس مسائل اجتماعي و تدوين نظام‌هاي بهره‌برداري
  • اولويت‌بندي اجراي اجزاي طرح
  • بررسي طرح با ديد كاهش مسائل، مشكلات و هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري طرح در آينده طرح
  • بررسي اثرات تلفات آب اراضي توسعه در اراضي بهبود
  • اقتصاد طرح