مطالعات برنامه‌ريزي ارزش خدمات شهري شهرداري محلات

کارفرما: شهرداري محلات

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1391

 

هدف: