مطالعات برنامه‌ريزي ارزش خدمات شهري شهرداري محلات

کارفرما: شهرداري محلات

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1391

 

هدف:

  • ارتقا كارايي و اثربخشي (افزايش بهره‌وري) وضعيت خدمات شهري در شهرداري محلات ارائه راهكارهايي براي افزايش توجيه‌پذيري اقتصادي طرح
  • برآورده كردن نيازهاي خدماتي شهروندان محلاتي
  • كاهش هزينه‌هاي بخش خدمات شهری به‌خصوص در زمینه پسماند
  • افزایش طول عمر تجهیزات به کار گرفته شده در زمینه پسماند
  • كاهش اثرات منفي (اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي) طرح‌هاي پياده‌شده