برنامه پنج‌ساله استراتژیک شهرداری محلات


کارفرما: شهرداری محلات

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ :1388

 

هدف:

 • تنظيم برنامه عملياتي ميان‌مدت براي توسعه آتي شهر محلات؛
 • رسیدن به یک چشم‌انداز مشترک برای توسعه آتی شهر و شهرداري محلات با ایجاد اجماع بر روی اهداف؛
 • ارائه الگوي مناسب براي مديريت شهري محلات و امكان‌سنجي مديريت يكپارچه شهري محلات؛
 • بررسي منابع مالي درآمد شهرداري و ارائه منابع مالي جديد براي بهبود مديريت مالي شهرداري؛
 • ايجاد بستري مناسب براي ساكنان، مديران و نخبگان شهر محلات براي تفكر و همفكري در زمينه توسعه آتي شهر؛
 • تقويت نظام مديريتي شهري با تكيه بر بيشترين مشاركت؛

نتایج :

 • برنامه‌ریزی توسعه گردشگری
 • برنامه‌ریزی مناسب‌سازی منظر و محیط شهری
 • برنامه‌ریزی اجتماعی و فرهنگی شهر
 • برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی شهر و تأمین منابع مالی شهرداری
 • برنامه‌ریزی توسعه فیزیکی و مجازی شهر