تدوين سند توسعه و مديريت بخش آب استان مازندران

 

کارفرما: شرکت آب‌ منطقه‌ای مازندران

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1393

 

هدف:

نتایج:

 

توضیحات بیشتر:

برای دست‌یابی به اهداف فوق از برنامه‌ریزی راهبردی همراه با رویکرد تحلیلی، که در نهایت منجر به تولید استراتژی‌های مدیریتی خواهد شد، استفاده می‌شود. بدین گونه که در آن با آگاهی بر وضع موجود و پیش‌بینی افق‌های مطلوب سازمان، راهکارهای مناسب و با صرفه برای رسیدن به اهداف افق از طریق تغییر و اصلاح در برخی شاخص‌ها، مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت.