تدوين سند توسعه بخش آب استان خراسان شمالی


کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان شمالی

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1391-1390

 


هدف :


نتایج :