تدوين سند توسعه بخش آب استان خراسان شمالی


کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان شمالی

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1391-1390

 


هدف :

  • تدوین سند توسعه بخش آب استان با رویکرد یکپارچه سازگار، فرابخشی و مشارکتی جهت حصول به اهداف چشم‌اندازهای تدقیق شده


نتایج :

  •   تدقیق بیلان منابع آب
  •   تعیین اهداف شرکت در برنامه پنجم توسعه
  • ارزیابی عملکرد شرکت در برنامه چهارم توسعه
  •  استخراج استراتژی‌های منتخب شرکت
  •   استخراج پروژه‌های عملیاتی با توجه به استراتژی‌های شرکت