مطالعات مهندسي ارزش محور اتصال بزرگراه نيايش به بزرگراه امام علي(ع)


کارفرما: شرکت سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ :91 - 1390


مطالعات مهندسي ارزش بزرگراه طبقاتي صدر

بر طبق برنامه كار مطالعات مهندسي ارزش، کارگاه پيش‌مطالعه‌‌ مهندسي ارزش بزرگراه طبقاتي صدر در روز شنبه 23 اردیبهشت ماه 1391 در محل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و كارگاه اصلي در طي روزهاي 24 و 25 خردادماه در محل كارگاه پروژه برگزار گرديد. در كل در طي فاز ايده‌پردازي، تعداد 114 ايده براي كاركردهاي منتخب توسط اعضاي تيم ارائه گرديد كه از بين آن‌ها تعداد 22 ايده منتخب جهت ارزيابي انتخاب شدند. در فاز ارزيابي نيز با توجه به امتيازات كسب شده توسط ايده‌ها تعداد 18 ايده جهت توسعه انتخاب و تيم‌هاي توسعه براي آن‌ها تشكيل گرديد. ايده‌هاي منتخب در سه سرفصل اصلي بهره‌برداري و زيست‌محيطي، ترافيكي، اجتماعي و در صورت نياز با يكديگر ادغام شدند. با توجه به تجارب به‌نسبت كم داخلي موجود در زمينه اجراي بزرگراه‌هاي طبقاتي به‌ويژه مسائل بهره‌برداري از آن‌ها، به‌منظور توسعه هر چه بهتر ايده‌هاي پيشنهادي مراجع مختلف معتبر خارجي (مانند گزارشات مجمع جهاني راه (پيارك) و...) مورد بررسي قرار گرفته و جزئيات و مصاديق لازم براي هر يك از ايده‌هاي پيشنهادي در قالب فصول مربوطه تهيه و ارائه گرديد، كه مي‌توان اين تجارب را به عنوان يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي مطالعه حاضر عنوان نمود.

پس از توسعه ايده‌ها و دسته‌بندي نهايي آن‌ها، در نهایت از بين ايده‌هاي پيشنهادي علاوه بر طرح مبناء (گزينه صفر) چهار گزینه به عنوان گزينه‌هاي پيشنهادي مطالعات مهندسي ارزش بزرگراه طبقاتي صدر پيشنهاد گرديد. همچنين نتايج حاصل از مطالعه در تاريخ 16 مردادماه 1391، با حضور عوامل اجرايي طرح به‌ويژه مجري محترم طرح، مديرعامل، معاونت فني و ساير كارشناسان سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران در طي جلسه‌اي ارائه گرديد.. بر اساس محاسبات صورت گرفته شاخص ارزش مربوط به طرح مبناء و گزينه‌هاي 1 تا 4، به ترتيب برابر 571، 642، 684، 728 و 828 بدست آمد. همچنين ايده‌هاي پيشنهادي گزينه برتر (گزينه 4) به شرح زير مي‌باشد؛

- ايجاد جمع و پخش‌كننده در محل پل بابائي و اصلاح لوپ شمال‌شرقي بزرگراه امام علي‌(ع)

- ساماندهي ورودي از بزرگراه طبقاتي به محدوده قيطريه

- تأمین دسترسي شمال به شرق پاسداران به بابائي (با لوپ يا رمپ جهتي از ميدان خاش،..)

-  استفاده از آسفالت متخلخل جهت كاهش آلودگي صوتي

- سرپوشيده نمودن بخشي از بزرگراه جهت كاهش آلودگي صوتي و بهبود منظر شهري طرح

- استفاده دومنظوره از پانل‌هاي خورشيدي جهت تأمین روشنايي بزرگراه و كاهش آلودگي صوتي

-  نصب پانل‌هاي جاذب صوت زير عرشه بزرگراه طبقاتي به‌ويژه در مناطق حساس

- استفاده از لامپ‌هاي كم مصرف LED براي تأمین روشنايي بزرگراه طبقاتي

-  استفاده از انرژي‌هاي نو جهت تأمین روشنايي بزرگراه و نورپردازي آن

- استفاده از لوله‌ها و اتصالات منعطف براي زهكشي بزرگراه

- اتخاذ تمهيدات لازم براي جلوگيري از يخ‌زدگي روي بزرگراه

- اتخاذ تمهيدات لازم براي تبادل بين خطوط رفت و برگشت روي بزرگراه در شرايط اضطرار

- نصب پله‌هاي اضطراري (ثابت يا متحرك) دسترسي به سطح طبقاتي بزرگراه.

 

مطالعات مهندسي ارزش تونل نيايش

بر طبق برنامه كار مطالعات مهندسي ارزش، کارگاه پيش‌مطالعه‌‌ مهندسي ارزش تونل نيايش در روز شنبه 23 اردیبهشت ماه 1391 در محل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و كارگاه اصلي در طي روزهاي 8 و 9 خردادماه در محل سازمان و كارگاه پروژه برگزار گرديد.

در فاز ايده‌پردازي در مجموع براي كاركردهاي منتخب 163 ايده مختلف مطرح گرديد. در نهایت اعضای تیم، 28 ايده برتر (مرتبط با کارکردهای شش‌گانه منتخب در فاز تحلیل کارکرد) را برای توسعه در فاز پنجم مطالعات مهندسی ارزش تونل نیایش پیشنهاد دادند. جهت توسعه ايده‌ها، ايده‌ها در چهار سرفصل اصلي بهره‌برداري، ترافيكي، اجتماعي و زيست‌محيطي دسته‌بندي و در صورت نياز با يكديگر ادغام شدند. با توجه به تجارب به‌نسبت كم داخلي موجود در زمينه تونل‌هاي شهري به‌ويژه مسائل بهره‌برداري از آن‌ها، به‌منظور توسعه هر چه بهتر ايده‌هاي پيشنهادي مراجع مختلف معتبر خارجي (مانند گزارشات مجمع جهاني راه (پيارك) و...) مورد بررسي قرار گرفته و جزئيات و مصاديق لازم براي هر يك از ايده‌هاي پيشنهادي در قالب فصول مربوطه تهيه و ارائه گرديد، كه مي‌توان اين تجارب را به عنوان يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي مطالعه حاضر عنوان نمود.

پس از توسعه ايده‌ها و دسته‌بندي نهايي آن‌ها، در نهایت از بين ايده‌هاي پيشنهادي علاوه بر طرح مبناء (گزينه صفر) چهار گزینه به عنوان گزينه‌هاي پيشنهادي مطالعات مهندسي ارزش تونل نیایش پيشنهاد گرديد. همچنين نتايج حاصل از مطالعه در تاريخ 3 مردادماه 1391، با حضور عوامل اجرايي طرح به‌ويژه مجري محترم طرح، مديرعامل، معاونت فني و ساير كارشناسان سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران در طي جلسه‌اي ارائه گرديد. بر اساس محاسبات صورت گرفته شاخص ارزش مربوط به طرح مبناء و گزينه‌هاي 1 تا 4، به‌ترتيب برابر 587، 799، 829، 894 و 900 بدست آمد. همچنين مهم‌ترين ايده‌هاي منتخب در گزينه 4 كه بالاترين شاخص ارزش از بين گزينه‌ها را به خود اختصاص داده است، به شرح زير مي‌باشد؛

- ايجاد سازمان/ شركت تونل‌هاي شهري تهران جهت طراحي، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري از تونل‌هاي شهري، چنين سازماني در حال حاضر موجود نمي‌باشد.

- امتداد پرتال (محدوده ورودي ) تونل جهت استفاده از روشنايي روز به‌منظور كاهش مصرف انرژي در تأمین روشنايي، كه در طرح مبناء مدنظر قرار نگرفته است.

- استفاده از روسازي بتن غلتكي (RCCP) به جاي روسازي آسفالتي (طرح مبناء) جهت افزايش ايمني و كاهش آسيب‌پذيري در مقابل آتش‌سوزي‌هاي احتمالي

- استفاد از اينورتر (درايو) جهت كنترل دور در جت‌فن‌ها به جاي موتورهاي تك سرعته (طرح مبناء) جهت كاهش ميزان انرژي مصرفي سيستم تهويه تونل و هزينه‌هاي مربوطه.

- اتخاذ تمهيدات لازم جهت ثبت حوادث و رويدادهاي مرتبط با تجهيزات مختلف تونل جهت ايجاد سيستم بهره‌برداري و نگهداري پيشگيرانه و مستندسازي حوادث؛ اين پيشنهاد در طرح مبناء مدنظر نمي‌باشد.

- اتخاذ تمهيدات ترافيكي جهت استفاده از تهويه طبيعي تونل و جلوگيري از تردد ماشين‌هاي دوزاد در داخل تونل

- استفاده از لامپ‌هاي LED به‌جاي لامپ‌هاي بخارسديم (طرح مبناء) جهت تامين روشنايي تونل، به‌ويژه روشنايي اضطراري

- يكپارچه‌سازي سيستم هوشمند (ITS) كل طرح شامل تونل و بزرگراه طبقاتي صدر به جاي اجراي سيستم بهره‌برداري مجزا و اتصال آن به سيستم مديريت ترافيكي كل شهر تهران به‌ويژه محدوده طرح

- ايجاد سيستم اخذ عوارض به صورت كاملا الكترونيكي (تركيبي از دوربين‌هاي ويديويي و سيستم استفاده از برچسب عوارض)