مطالعات مهندسی ارزش سد زرانی


کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان

مشاور: موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام : 1391

 

هدف:

هدف مطالعات مهندسي ارزش سد زرانی، "افزايش شاخص ارزش پروژه سد زرانی" تعيين گرديد. اين هدف از طريق بررسي و توسعه ايده‌هاي مرتبط با محورهايي همانند آنچه در ادامه خواهد آمد، محقق مي‌شود:

 • استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده
 • بهبود ارزش (کارکرد، کیفیت، هزینه)
 • استفاده از فن‌آوری‌های نوین


نتایج:

پس از انجام مطالعات مهندسی ارزش سد دستاوردهای انجام این مطالعات به شرح زیر خواهد بود (با توجه عدم اتمام مطالعات احتمال بروز تغییرات در دستاوردهای ذیل وجود دارد.)

 • کاهش هزینه‌های سیستم تخلیه سیلاب با بهبود طرح و کاهش احتمالی تعداد دریچه‌ها
 • استفاده از سیستم تخلیه کننده رسوب کمکی برای کاهش تعداد دریچه‌ها
 • ارزیابی و بررسی وضعیت روستاهای بالادست از دیدگاه زهکشی آب دریاچه به روستا یا نفوذ فاضلاب روستا به دریاچه
 • کاهش هزینه سیستم انحراف

توضیحات بیشتر:

بدنه سد اصلی شامل دو بخش اصلی خاکی و بتنی است. بخش بتنی به طول تقریبی 111 متر در واقع به صورت سرریز دریچه دار اجرا خواهد شد. بخش خاکی سد مخزنی زرانی از نوع سدهای خاکی با هسته ناتراوای مرکزی می‌باشد. ارتفاع سد از تراز 52/00  در بستر طبیعی رودخانه تا تراز 75/50 در تاج سد برابر 23/50 و از تراز 48/00 (کف پی‌کنی) تا تراز تاج سد برابر 27/50 متر می‌باشد. رقوم حداکثر آب مخزن، رقوم نرمال و قوم حداقل سطح آب مخزن به ترتیب برابر 73/50 ، 59/00 متر بوده که در نتیجه ارتفاع آزاد (Free board) تاج سد از سطح نرمال برابر 5/50 متر و از سطح رقوم حداکثر سطح آب مخزن برابر 1/50 متر خواهد بود.طول تاج سد در حدود 246 متر بوده و عرض تاج سد برابر 8 متر درنظر گرفته شده است.

اهداف سد زرانی شامل موارد زير مي‌باشد:

 • توسعه کشاورزی
 • تغذیه سفره آب زیرزمینی
 • تامین نیاز زیست محیطی
 • کنترل سیلاب‌های فصلی