انجام مطالعات مهندسي سد شرفشاه


کارفرما: شركت آب منطقه‌اي استان کرمانشاه

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 1391


هدف :

  • افزایش شاخص ارزش طرح شرفشاه از طریق استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده
  • بهبود ارزش (کارکرد، کیفیت، هزینه)
  • استفاده از فن‌آوری‌های نوین

نتایج :

  • پذیرش ریسک در اجرای سیستم انحراف با هدف افزایش سرعت اجرا و کاهش هزینه‌ها
  • به‌روزرسانی و بازنگری مطالعات هیدرولوژی و رسوب طرح
  • بهینه‌سازی سیستم تخلیه سیلاب (افزایش سهم سرریز کمکی تا 100 درصد)
  • افزایش ارتفاع سد با هدف افزایش حجم تنظیمی و قدرت تشکیل سیلاب
  • افزایش رقوم نرمالی مخزن
  • تعیین تکلیف رودخانه کنگیر به‌عنوان رودخانه مرزی و افزایش مقدار مجاز حجم تنظیمی سد شرفشاه
  • صرفه‌جویی هزینه‌ها در سناریویی از ترکیب ایده‌ها