تدوین سند توسعه بخش آب و مدیریت جامع منابع و مصارف آب استان هرمزگان در میان مدتکارفر ما: شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1389-1388

 

هدف:

 این پروژه شامل دو بخش مجزا با دوهدف جداگانه بوده است:

نتایج: