تدوین سند توسعه بخش آب و مدیریت جامع منابع و مصارف آب استان هرمزگان در میان مدتکارفر ما: شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1389-1388

 

هدف:

 این پروژه شامل دو بخش مجزا با دوهدف جداگانه بوده است:

  •  تدوین سند توسعه پنج ساله بخش آب استان هرکزگان برای تثبیت و تصویب در استانداری هرمزگان
  • تدوین برنامه میان مدت برای مدیریت منابع و مصارف آب استان هرمزگان

نتایج: 

  •  پس‌از تلاش‌های بسیار در امر تدقیق وضعیت و بیلان منابع و مصارف استان برای سال آبی 88-1387 و با ارزیابی نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی بخش آب استان، مجموعه‌ای از پیشنهادات در زمینه مدیریت منابع و مصارف آب استان پیش‌روی شرکت آب منطقه‌ای استان نهاده شده و با نظرات مسئولین مناسب‌ترین و کاربردی‌ترین برنامه‌ها پس‌از تأیید شرکت مذکور در قالب سند آب بخش استان به استانداری ارائه گردید.
  • با توجه به شرایط خاص استان هرمرزگان ازنظر توزیع منابع و مصارف و همچنین الگوی توسعه، پس‌از تحلیل‌های صورت گرفته بهترین و مناسب‌ترین ایده‌ها به‌منظور مدیریت منابع و مصارف استان بارویکردهای ریسک و بحران ارائه گردید. که مهم‌ترین آنها مدیریت فرابخشی مصارف آب با همکاری سایر ذی‌ربطان و مهار هرچه بیشتر آب‌های سطحی استان و جهت‌دهی بیشتر به سوی استفاده از منابع آب نامتعارف (به‌ویژه استفاده از آب شیرین‌کن‌ها) بوده است.