بررسي تجارب جهاني خصوصي‌سازي در بخش آب


کارفرما: شرکت مدیریت منابع آب- طرح تحقیقات کاربردی مؤسسه تحقیقات آب

مشاور: مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1387

هدف:

  • جستجوی پاسخ برای چرایی‌های خصوصی‌سازی آب و توجه فزاینده عمومی نسبت به مسائل مربوط به آن

نتایج:

  • جمع‌بندی و بررسی مطالعات صورت گرفته در زمینه خصوصی‌سازی در بخش آب در منابع داخلی و خارجی