مديريت يكپارچه منابع آب و خاك: چارچوب‌هاي قانوني و اعمال سياست‌ها


کارفرما: مجلس شورای اسلامی- مرکز پژوهش‌ها

مشاور: مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1389-1387

هدف:


نتایج: