مديريت يكپارچه منابع آب و خاك: چارچوب‌هاي قانوني و اعمال سياست‌ها


کارفرما: مجلس شورای اسلامی- مرکز پژوهش‌ها

مشاور: مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1389-1387

هدف:

  • این پروژه به‌دنبال تبیین و تعریف اصول و رویکردهای مدیریت بهم‌پیوسته در ساختار قانونی آب کشور می‌باشد.


نتایج:

  • گردآوری مجموعه‌ای از مفاهیم جامع و به‌هم‌پیوسته مدیریت و بهره‌برداری از آب در بسته‌های قانونی متعدد ( قوانین بخش‌های ذی‌ربط) و همچنین تدوین قوانین در راستای مدیریت پایدار آب.