بررسي آثار هدفمند کردن يارانه‌ها بر بخش آب


کارفرما: شرکت مدیریت منابع آب- طرح تحقیقات کاربردی

مجری: دانشگاه تربیت مدرس

محقق: مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

 

هدف:

تجهیز کردن مدیران بخش آب، از جهت ابزارها و گزینه‌های مدیریت و در حیطه اختیار آنها، در برابر سناریوهای مختلف هدفمند شدن یارانه‌ها

 

 

نتایج حاصله از این پروژه بعد از اتمام پروژه اعلام خواهد شد.