بازنگري در سند توسعه بخش آب هرمزگان

 

کارفرما: شرکت آب ‌منطقه‌ای استان هرمزگان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام:1391-1390

 

هدف:

  • تدوین سند توسعه بخش آب استان با رویکرد یکپارچه سازگار، فرابخشی و مشارکتی جهت حصول به اهداف و چشم‌اندازهای تدقیق شده


نتایج: 

  •   تدقیق بیلان منابع آب
  •   تعیین اهداف شرکت در برنامه پنجم توسعه
  •  ارزیابی عملکرد شرکت در برنامه چهارم توسعه
  •  استخراج استراتژی‌های منتخب شرکت
  •  استخراج پروژه‌های عملیاتی با توجه به استراتژی‌های شرکت