برنامه‌ريزي ارزش ضوابط تعيين ارتفاع خط پروژه


کارفرما: وزارت راه و ترابری

مشاور: مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1387

نتایج :

اطلاعات بیشتر:

آنچه به عنوان تصميمات راهبردي در جهت كاهش ارتفاع خط پروژه مي‌توان ذكر كرد آن است كه بطور كلي يك استاندارد و يا دستورالعمل مبني بر مطالعات ارتفاع خط پروژه كه در دستور كار مهندسين مشاور باشد نمي‌توان قرار داد، بلكه بايد فرآيندي اتفاق افتد كه در راستاي اجراي آن ارتفاع خط پروژه كاهش ‌يابد. از مهم‌ترين نكات كليدي و تاثير گذار در تعيين ارتفاع خط پروژه از بعد تكنيكي، مسايل هيدرولوژي و مقاومت بستر مي‌باشد كه در آن توجه به نكات ذيل حائز اهميت است.

دفتر ايمني راه‌ها موظف است ظرف مدت 3 ماه پيشنهادات خود را در زمينه ميزان شيب براي راه‌هاي مختلف ارائه نمايد و توسط شواري فني وزارت راه تصويب و ا بلاغ شود.

تبصره1: تا زمان محاسبه و استخراج منحني‌هاي شدت- مدت- تداوم، مشاورين مي‌بايست براي حوضه‌هاي آبريز بزرگ اين منحني‌ها را استخراج نمايند (اين كار مي‌بايست در شرح خدمات مشاورين آورده شده و حق‌الزحمه آن محاسبه شود) و براي حوضه‌هاي آبريز كوچك از فرمول‌هاي تجربي با رعايت ملاحظات بند 4  استفاده نمايند.

تبصره2: در مناطقي كه كمبود آمار وجود دارد از روش جديد Moment L- استفاده شود مشاور(ان) فوق در تعيين روش، براي شوراي عالي فني تصميم‌سازي نمايند.

ملاحظات زير مي بايست در انتخاب فرمول و نتايج محاسبات اعمال شود.

- در فرمول استدلالي، دوره بازگشت بر شدت بارش (It) اعمال مي‌شود و بر رواناب (Qt) اعمال نمي‌شود. در دوره‌هاي بازگشت كوتاه اين دو بسيار با هم متفاوت مي‌باشند و جواب در جهت محافظه‌كارانه (زياد بودن رواناب) خواهد بود. براي رفع اين نقص مي‌بايست از ضرايب كاهنده استفاده و در مناطقي كه نقشه‌هاي خاك‌شناسي وجود دارد از فرمول s.c.s (سازمان حفاظت خاك آمريكا) استفاده شود.

- ضرايب C در فرمول استدلالي مربوط به مناطق شهري است، براي مناطق بياباني بايد با بازديد صحرايي مهندسين با تجربه اين ضرايب تدقيق شود.

استفاده از آب‌نما براي راه‌هاي اصلي درجه 2 و راه‌هاي فرعي بلامانع مي‌باشد. پيشنهادات لازم جهت جلوگيري از كاهش ايمني با انجام محاسبات اقتصادي و ريسك در مدت 3 ماه آماده و به تصويب شوراي عالي فني وزارت راه‌وترابري برسد.

 

همچنين نقطه‌نظرات راهبردي زير در ستادهاي برنامه‌ريزي مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد.