كاربردي نمودن مهندسي ارزش در حوزه شهرسازي

(امكان‌سنجي كاربرد مهندسي ارزش در طرح‌هاي توسعه و عمران)


کارفرما: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی معماری شهرسازی- وزارت مسکن و شهرسازی

مشاور: مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1388-1387

 

نتیجه: