مطالعات مهندسی ارزش سد دالكي


کارفرما:

مشاور: شرکت آب منطقه‌ای - بوشهر

تاریخ انجام: 1389

 

هدف:

نتایج:


توضیحات بیشتر:

سد دالكي با هدف بهره‌برداري بهينه از منابع آب و خاك منطقه از طريق مهار و تنظيم آب رودخانه دالکي و جلوگيري از خسارات سيل در حال مطالعه مي‌باشد.

مطالعات مهندسی ارزش سد دالكي با هدف اعمال نگاهی کارکردگرایانه به مجموعه فعالیت‌ها و طراحی‌های انجام‌گرفته در پروژه اصلی، در تاریخ 90/08/28 به موسسه پژوهشی- مهندسی راهبرد دانش پویا ابلاغ و فرآیند انجام این مطالعات طبق استاندارد تعریف‌شده روش‌شناسی ارزش پیاده‌سازی شد. بر این اساس سمینار پیش‌مطالعه در روز 10 مهرماه 1390 و بازدید مربوطه آن در روز 28 بهمن‌ماه 1390 و کارگاه اصلی مطالعات طی روزهای 29 بهمن تا اول اسفندماه 1390 در محل شركت آب منطقه‌اي استان بوشهر برگزار گردید.

در فاز اطلاعات با تدقیق مبانی مطالعه شامل معیارهای ارزیابی، فرصت‌ها و چالش‌های طرح و استخراج و نهایی شدن محدودیت‌های کارفرمایی، زمینه برای ورود به فاز تحلیل کارکرد فراهم گردید. در فاز دوم، با بررسی و استخراج کارکردهای طرح سد دالكي، نمودار سیستم تحلیل کارکرد مطالعات (نمودار FAST) ترسیم و تعداد 7 کارکرد منتخب برای ایده‌پردازی در فاز خلاقیت (فاز سوم) از سوی اعضای تیم انتخاب گردید. در نتیجه انجام فاز خلاقیت، 251 ایده مختلف در مورد کارکردهای منتخب استخراج و ثبت گردید. سپس در فاز ارزیابی تعداد 27 ایده به‌عنوان ایده‌های منتخب برای شرح و بسط بیشتر در فاز توسعه برگزیده شدند. در پایان 14 گزینه پیشنهادی جایگزین طرح مبنا جهت اخذ تصمیم نهایی به کارفرمای طرح معرفی گردید1.

-----------------------------------------------------------

1. تا زمان تنظیم این گزارش تصمیم نهایی کارفرما اعلام نشده است.