مهندسي ارزش پست 20/63/230 كيلوولت جديد شهر قشم


کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 91 - 1390

 

هدف :

اهداف مطالعات مهندسي ارزش پست برق 20/63/230 كيلوولت جديد شهر قشم در قالب موارد زير تعيين گرديد؛

نتایج :