مهندسي ارزش پست 20/63/230 كيلوولت جديد شهر قشم


کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان

مشاور : موسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ : 91 - 1390

 

هدف :

اهداف مطالعات مهندسي ارزش پست برق 20/63/230 كيلوولت جديد شهر قشم در قالب موارد زير تعيين گرديد؛

  • بهبود امنيت و پايداري شبكه
  • تامين برق مطمئن
  • افزايش كارايي طرح
  • كاهش زمان اجراي طرح
  • كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و طول عمر طرح

نتایج :

  • اجراي طرح مبنا همراه با اعمال تغييرات پيشنهادي در احداث پست 63 در محل زمين فعلي پست جديد قشم، اجراي جاده‌هاي دسترسي با استفاده از بتن غلتكي، تسطيح محل پست و اجراي ديوار محوطه به اندازه زمين مورد نياز براي پست.
  • 12 درصد صرفه‌جويي در هزينه‌هاي اوليه و 11 درصد صرفه‌جويي در هزينه‌هاي طول عمر طرح