مهندسي ارزش سد گابريك


کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان

مشاور: مؤسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1390-1389


ارائه سه گزینه پیشنهادی جایگزین نسبت به طرح مبنا به‌ترتیب با صرفه‌جویی 90، 120 و 300 میلیارد ریال جهت تصمیم‌گیری کارفرما. گزینه‌های یادشده عبارتند از: