مهندسی ارزش شبکه آبیاری و زهکشی نرماب

 

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای گلستان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی، راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1390

نتایج: