مهندسی ارزش شبکه آبیاری و زهکشی نرماب

 

کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای گلستان

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی، راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1390

نتایج:

  • تغییر الگوی کشت و تغییر روش آبیاری در سطح شبکه از آبیاری سطحی به تحت‌فشار و حل مسائل اجتماعی بهره‌برداری از شبکه
  • صرفه‌جویی حدود 31 میلیون مترمکعب در حجم آب شبکه