تعیین شاخص نسبت بحراني برای حوضه‌های‌آبریز اصلی ایران

 

کارفرما: مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا

تاریخ انجام: 1394

 

هدف:

 

نتایج:

 

توضیحات بیشتر:

در این پروژه هدف تعیین شاخص نسبت بحرانی ارائه شده توسط کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل (UN) برای حوضه‌های‌آبریز اصلی ایران می‌باشد. شاخص كميسيون توسعه پايدار سازمان ملل كمبود آب را بر حسب مجموع ميزان برداشت سالانه و به صورت درصدي از كل منابع آب سالانه معرفي كرده است. بر اساس اين شاخص هرگاه مجموع مصرف آب هر كشور بيشتر از 40 درصد كل منابع آب سالانه تجديدپذير باشد، آن كشور با بحران آب شديد روبرو است، بين 20 تا 40 درصد بحران آب در حد متوسط تا شديد، بين 10 تا 20 درصد بحران آب در حد متعادل و براي مقادير كمتر از 10 درصد بحران آب كم خواهد بود.

گرچه بسياري از شاخص‌ها چندان جامع و كامل نيستند و وضعيت موجود را بر مبناي اطلاعات موجود (كه در بعضي مواقع چندان اعتمادي هم به آنها وجود ندارد) تنها به صورت يك رقم بيان مي‌كنند، اما در واقع چنين شاخص‌هايي، بياني ساده و قابل درك از موضوعات و مسائل بسيار پيچيده و در اكثر موارد غيرقابل ملموس ارائه می‏دهند و از آنجا که هدف از بررسی کمی وکیفی منابع آب، مدیریت صحیح منابع آب خواهد بود، نتايج حاصل از چنين مطالعاتي مي‌تواند در امر سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي مرتبط با مديريت و توسعه منابع آبي در نقاط مختلف كشور تاثير به سزايي در پي داشته باشد.