مشاور مادر مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی در مناطق 22 گانه شهر تهران

کارفرما:سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا - شرکت مهندسی مشاور آشناب

تاریخ انجام: 92-1391


دستاوردهای مورد انتظار

 

چکیده ای از فعاليت‌هاي مشاور مادرعملياتي كردن طرح جامع مدیریت آب‌هاي سطحي شهر تهران