مشاور مادر مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی در مناطق 22 گانه شهر تهران

کارفرما:سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

مشاور: مؤسسه پژوهشی مهندسی راهبرد دانش پویا - شرکت مهندسی مشاور آشناب

تاریخ انجام: 92-1391


دستاوردهای مورد انتظار

  • هماهنگی و تلفیق مطالعات منطقه‌ای (مطالعات آب‌های سطحی مناطق 22گانه شهر تهران در بازه‌ی کانال‌های فرعی (درجه‌ی 3 و 4) و مدیریت تعمیر و نگهداری کانال‌های اصلی (درجه 1 و 2) 
  • هماهنگی و تلفیق مطالعات فرامنطقه‌ای (مطالعات سامانه پایش و هشدار سیلاب، مدیریت تأسیسات آبی، ساماندهی روددره‌ها و کانال‌های درجه 1 و 2 و تأسیسات آبی مهار سیلاب و بهبود کیفیت رواناب)
  • خدمات تکمیلی شامل تهیه‌ برنامه عملیاتی کلان، آموزش و راهبردی کارگروه تخصصی مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران

 

چکیده ای از فعاليت‌هاي مشاور مادرعملياتي كردن طرح جامع مدیریت آب‌هاي سطحي شهر تهران